Consulting Services

 
 

Consulting Services 

 

   

 

 

ที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย (Waste water treatment plant consultant)

บริษัท ฯ รับบริการเป็นที่ปรึกษา รวมถึงและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน รายปี (Service Contract) ให้กับลูกค้า ทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ เพื่อลดค่า บีโอบี ซีโอดี ไขมัน และสารแขวนลอย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณภาพน้ำกำหนดได้