Consulting Services

ที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
(Waste water treatment plant consultant) บริษัท ฯ รับบริการเป็นที่ปรึกษา รวมถึงดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน รายปี (Service Contract) ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพเพื่อลดค่า บีโอบี ซีโอดี ไขมัน และสารแขวนลอย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณภาพน้ำกำหนดได้

ถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำที่ผลิตโดยบริษัทเอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด ผลิตโดยเส้นใย Fiberglass สามลักษณะ ได้แก่ เส้นใยตามยาว เส้นใยตามขวาง และเส้นใยร่างแหตาข่าย ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Filament Winding โดยทำการพันเส้นใยในแนวทำมุมกับแกนหมุนเท่ากันตลอดทั้งกระบวนการขึ้นรูป และเชื่อมประสานด้วย Resin ชนิด ISO Grade ที่มีคุณสมบัติไม่ระเหิด ไม่ละลายน้ำทำให้ให้เส้นใย Fiberglass เชื่อมประสานเป็นเนื้อเดียว โครงสร้างถังจึงมีความแข็งแรง ทนทานต่อแสงแดด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสันโครงถัง (Stiffness) เพื่อรับแรงกดดัน ด้วย Rib ตลอดความยาวถัง และออกแบบให้มีขาตั้งขนาดใหญ่พิเศษที่หล่อคอนกรีตเติมช่องว่างภายในขาถัง เพื่อช่วยรับน้ำหนัก สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายประกอบด้วย

ผลงานของเรา

บริษัท เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด ที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรายเดือน รายปี
ให้กับลูกค้าทั้งภาพรัฐและเอกชน และเป็นผู้ผลิต ถังบำบัดน้ำเสีย และถังเก็บน้ำ แข็งแรง ทนทาน คุณภาพเยี่ยม