ผลงานที่ผ่านมา (คลิกด้านล่าง)

      

                 

   
    
    

 

 


 

 

             

 

 วิสัยทัศน์

บริษัท เอลเมอร์ อินทิเกรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านที่ปรึกษา

เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งทางเคมีและชีวภาพรวมถึงให้บริการด้านเครื่องมือวัด

ทางด้านอุตสาหกรรม พลังงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด


 

 พันธกิจ

จัดเตรียมทีมงานและงานบริการด้านที่ปรึกษาที่มีความรู้ทางวิชาการและ

ประสบการณ์ในการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียมามากกว่า 10 ปี

รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้เหมาะสมกับ

การให้บริการลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความ

ต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด