WWTP Consultant

ที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย
(WWTP consultant)

ที่ปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย (WWTP consultant)

เอลเมอร์ให้บริการคำปรึกษาด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ำเสียจากครัวเรือนและหรือน้ำเสียจากกิจกรรมการเกษตร โดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และทีมช่างที่มีประสบการณ์ด้านระบบบำบัดน้ำเสียมากกว่า 15 ปี เพื่อวิเคราะห์หากระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยมีขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

  1. ขอข้อมูลเบื้องต้น
  2. สำรวจหน้างาน เก็บข้อมูลลักษณะน้ำเสีย ปริมาณน้ำใช้ ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ขนาดพื้นที่หน้างาน และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงตามกฎหมาย
  3. ออกแบบระบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายการคำนวณ เพื่อนำเสนอโครงการ

นอกจากนี้ เอลเมอร์ยังเป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามแบบแปลน และจัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านระบบบำบัดน้ำเสียกับทีมช่าง ตลอดจนทีมประสานงาน เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี