Design Construction

การออกแบบระบบบัดน้ำเสีย
(Design Construction)

การออกแบบระบบบัดน้ำเสีย (Design Construction)

โดยปกติการออกแบบระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียจะมีขั้นตอนการดำเนินการ อย่างน้อย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจและเก็บข้อมูล การนำเสนอโครงการ การจัดทำแผนการดำเนินงาน การดำเนินงาน ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้

 1. การสำรวจและเก็บข้อมูล

  การสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บริษัทหรือโรงงาน ผู้ออกแบบจะเข้าใจถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงและเป็นข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งทำให้ผู้ออกแบบสามารถพัฒนาแนวคิดหรือศึกษาแนวทาง ที่มีความเป็นไปได้ ในการจัดการน้ำเสียอย่างเหมาะสม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย

  1. 1.1 สภาพพื้นที่และที่ตั้งของโครงการ
   ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ขนาดของพื้นที่
  2. 1.2 ข้อมูลด้านการเงินและงบประมาณ
   ข้อมูลด้านการเงินหรืองบประมาณของบริษัทหรือโรงงาน เป็นข้อมูลสำหรับประเมินศักยภาพในการดำเนินโครงการตลอดจนถึงเป้าหมาย ซึ่งมีความสำคัญต่อการเลือกแนวทางในการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและเกิดประโยชน์สูงสุด
  3. 1.3 ข้อมูลของระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเดิม
   กรณีที่ลูกค้ามีระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียเดิมอยู่แล้ว จะประเมินประสิทธิภาพและความสามารถของระบบฯ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบบำบัดน้ำอย่างเหมาะสม
  4. 1.4 ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำ
   ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับใช้ในการคาดการณ์อัตราการใช้น้ำของลูกค้า และมีความสำคัญในการคาดการณ์อัตราการเกิดน้ำเสีย เนื่องจากน้ำเสียก็คือน้ำทิ้งซึ่งเกิดจากการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆ ของลูกค้า วิธีการหาอัตราการใช้น้ำเฉลี่ย เท่ากับ 80% ของน้ำใช้
  5. 1.5 ข้อมูลลักษณะน้ำเสีย
   ลักษณะน้ำเสียของชุมชน (เช่น บีโอดี ของแข็งแขวนลอย เป็นต้น) มีความสำคัญในการเลือกกระบวนการบำบัดน้ำเสียและมีผลต่อขนาดของหน่วยกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทางชีวภาพ
 2. การนำเสนอโครงการ

  หลังจากได้ข้อมูลพื้นที่ ปริมาณการใช้น้ำ อัตราการเกิดน้ำเสีย และลักษณะน้ำเสียแล้ว เราจะดำเนินการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยคำนึงถึงคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง และเน้นการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 3. การจัดทำแผนการดำเนินงาน

  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เราจะจัดทำแผนการดำเนินงานให้ลูกค้า เพื่อใช้ประเมินทิศทางในการทำงานตามแผนงาน ให้แล้วเสร็จทันตามที่ลูกค้าต้องการ

 4. การดำเนินงาน

  ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ทีมวิศวกรและช่างที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถในด้านระบบบำบัดน้ำเสีย และดำเนินงานตามหลักการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสวมใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตลอดจนงานแล้วเสร็จ

เราออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มากกว่า 100 ระบบ ได้แก่

 1. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสำนักงานใหญ่
 2. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขากระทุ่มแบน
 3. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาบ้านแพ้ว
 4. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาหลังสวน
 5. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาบางเลน
 6. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาขลุง
 7. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาจันดี
 8. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาพระราม 2
 9. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาราไวย์
 10. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาคลองด่าน
 11. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขาบางปะกง
 12. ออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียโลตัสสาขามีนบุรี