Design Construction

งานออกแบบ และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย มากกว่า 100 ระบบ ได้แก่

1. โลตัสสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
รองรับปริมาณน้ำเสียได้ 400 ลบ.ม./วัน พร้อมรับประกันคุณภาพน้ำ และเข้า PPM ระบบฯ 1 ครั้ง/เดือน

2.งานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - กระทุ่มแบน จังหวัดนครปฐม
ดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
• ถังดักไขมัน Model GT-A40Q
• ถังพักน้ำเสีย Model EQ-A40Q
• ถังเติมอากาศ Model AT-A40Q

3. งานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 30 ลบ.ม./วัน ดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
• ทำฐานรากวางถังบำบัดน้ำเสีย
• ถังพักน้ำเสีย Model EQ-A15Q
• ถังเติมอากาศ Model AT-A20Q

4.งานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - หลังสวน จังหวัดชุมพร
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 100 ลบ.ม./วัน ดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
• ทำฐานรากวางถังบำบัดน้ำเสีย
• ถังเติมอากาศ Model SBR-A30Q
• ติดตั้งหัวจ่ายอากาศ และปั๊มสูบน้ำ

5.งานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - บางเลน จังหวัดนครปฐม
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 200 ลบ.ม./วัน พร้อมบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบฯ 1 ครั้ง/เดือน
ดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
• ถังดักไขมัน Model GT-A40Q
• ถังพักน้ำเสีย Model EQ-A40Q
• ถังเติมอากาศ Model AT-A40Q

6. งานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส – สาขาขลุง จังหวัดระยอง
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 15 ลบ.ม./วัน

7.งานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส – สาขาจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 200 ลบ.ม./วัน

8.งานออกแบบ ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - สาขาพระราม 2 กทม
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 200 ลบ.ม./วัน

9.งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - สาขาราไวย์ จังหวัดภูเก็ต
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 80 ลบ.ม./วัน

10.งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - สาขาคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 15 ลบ.ม./วัน

11. งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - สาขาบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 200 ลบ.ม./วัน

12. งานออกแบบและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย โลตัส - สาขามีนบุรี กรุงเทพฯ
สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้ 200 ลบ.ม./วัน