Landscape

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้จัดสวนหย่อมและซ่อมพื้นทางเดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบทักษะด้านช่าง การไฟฟ้านครหลวง ให้มีความสวยงาม ร่มรื่น