ผลงานของเรา

เราคือผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งงานออกแบบ ติดตั้ง เดินระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมบำรุงเครื่องจักร พร้อมทั้งจัดจำหน่ายถังบำบัดน้ำเสีย โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความต้องการของลูกค้าเป็นสําคัญ ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถจัดสรรทีมช่างได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และส่งมอบงานทันเวลาที่กำหนด