สินค้า


ถังพักน้ำเสีย (Equalization Tank: EQ)

เป็นถังรวบรวมน้ำเสียทั้งหมด ทำหน้าที่ปรับสภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลในการสูบน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ ผลิตโดยเส้นใย Fiberglass ขึ้นรูปด้วยกระบวนการ Filament Winding โดยทำการพันเส้นใยในแนวทำมุมกับแกนหมุนเท่ากันตลอดทั้งกระบวนการและเชื่อมประสานเป็นเนื้อเดียวกันด้วย Resin ชนิด ISO Grade มีความแข็งแรง ทนทานต่อแสงแดด นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มสันโครงถัง (Stiffness) เพื่อรับแรงกดดัน ด้วย Rib ตลอดความยาวถัง และออกแบบให้มีขาตั้งขนาดใหญ่พิเศษที่หล่อคอนกรีตเติมช่องว่างภายในขาถัง เพื่อช่วยรับน้ำหนัก


<< กลับหน้ารวมสินค้า