สินค้า


ถังเติมอากาศ (Aeration Tank)

ถังเติมอากาศ ของเอลเมอร์สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณสูงสุด 50 ลบ.ม./วัน เป็นวัสดุ Fiberglass มีความแข็งแรง ทนทาน ประสิทธิภาพการทำงานสูง สามารถลดปริมาณ BOD ในน้ำเสียจาก 300 มก./ล. ให้เหลือ 20 มก./ล. โดยอาศัยกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์กลุ่มใช้อากาศ (Aerobic Bacteria)


<< กลับหน้ารวมสินค้า